תקנון האתר

 

קניית מוצר המוצג באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. ביצוע פעולה באתר מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה, לפיכך, באם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הינך נדרש לא לבצע פעולה באתר.

כל משתמש בן 18 ומעלה אשר ברשותו תעודת זהות תקפה והנו הבעלים החוקי של כרטיס אשראי תקף מאחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות הפועלות בישראל כדין – רשאי לבצע פעולה באתר.

הזמנת מוצרים:

אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה, כמפורט להלן.

באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים").

אופן ביצוע הזמנה:

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהא האתר רשאי לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין המוצר דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למסור פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או על פי כל דין.

אמצעי התשלום:

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר הנו בבעלותך ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למסור לנציג שירות  לאחר מסירת פרטי לקוח.

הוצאות ההובלה של המוצר חזרה באחריות ובמימון הלקוח בלבד.

שליחת המוצרים בפועל תתבצע רק לאחר קבלת אישור מלא מחברת האשראי על ביצוע החיוב ותקינות העסקה. יובהר ויודגש , באם לא יתקבל אישור מחברת האשראי כאמור לעיל, תראה הפעולה כבטלה ומבוטלת.

אספקת המוצרים:

יישלחו השמלות ללקוח באמצעות דואר ישראל ו/או אחת מחברות המשלוחים עמן עובד האתר, בהקדם ככל שניתן. יובהר כי המועד לאספקת המוצרים ללקוח הנקוב באתר, הנו בבחינת אומדן בלבד ובכל מקרה, מתייחס לימי עסקים.

האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב בהספקה ו/או לאי הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר.

יובהר כי המוצר ישלח לרוכש, באמצעות חברות משלוחים ולפיכך, האתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב ו/או אי אספקת המוצר במועדו. כמו כן, האתר אינו מתחייב לספק מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

ובכל מקרה עלות המשלוח תהיה על חשבון הלקוח.

מחירים ותשלומים:

חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת .

ביטול עסקה:

במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה שנובעת מטעות הספק ואותה אין האתר יכול לתקן (צבע שגוי למוצר, חומר גלם שגוי  למוצר) באמצעות בעל מקצוע העובד בישראל, על חשבון האתר תוך 14 ימי עסקים: אינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת וזאת עפ"י התיקון לחוק הגנת הצרכן 4ג (4)– חובת גילוי מדיניות החזרת טובין (תיקון תשס"ה) הקובע כי לא יוחזר "טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן".

הוצאות ההובלה של המוצר חזרה באחריות ובמימון הלקוח בלבד.

היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש בהקדם האפשרי לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, ימנע הספק מחיוב כרטיס האשראי שלך ולא תחויב בדמי משלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

האתר רשאי לבטל עסקת רכישה ו/או למנוע רכישה, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרה של הפרת אחד מתנאי תקנון זה, מסירת פרטים שגויים.אם חברת האשראי לא אישרה את ביצוע העסקה, אם לא שילמת בעבר עבור מוצרים שהזמנת דרך האתר, אם בחרת לאסוף את המוצר באופן עצמאי ולא אספת את המוצר בתוך 7 ימי עסקים מתאריך אישור האיסוף, אם לא יצרת קשר עם  האתר ולא מסרת את פרטי כרטיס אשראי לתשלום, תוך 48 שעות משעת ביצוע ההזמנה, אם אתה עלול למכור מוצרים ו/או שירותים אשר רכשת באתר, לצד שלישי, חלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת המוצר, מחירו, תנאי התשלום כיוצ"ב, בכפוף להודעה שתשלח למזמין בדואר אלקטרוני.

אחריות:

האתר ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים. אין האתר נושא באחריות לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים שלא ניתן לתקנם אצל בעל מקצוע תוך פרק זמן של עד 14 ימי עסקים על חשבון האתר,זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה. האחריות הבלעדית למוצרים,לאספקתם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על היצרנים של המוצרים. היצרנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין נזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או למי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

מבלי לפגוע באמור לעיל, באם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.האתר ו/אומי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו יעשה שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.השירות באתר ניתן לשימושך כמו שהוא – AS IS. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.אין אחריות על תיקונים שהתבצעו על ידי הלקוח עצמו.

חנות  T&E בישראל אינה אחראית בשום צורה ואופן על המוצרים המוזמנים מהאתר, לא תתקבל כל טענה לחנות T&E הישראלית הממוקמת בשפרעם. לכל טענה, שאלה או בקשה ניתן לפנות לטלפון 04-9500833 בכל ימי השבוע חוץ מימי ראשון מ 10:00 עד 16:00

תנאים נוספים:

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של האתר.האתר לא יעביר את פרטיך האישיים לכל גורם אחר זולת לספקי המוצרים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

האתר יהא רשאי לשלוח אליך הודעת סמס, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מוצרים ומבצעים.

בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא מהאתר לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרות שלו, יהא האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ואו לבטל מכירה על פי שיקול דעתו באם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

דין ושיפוט:

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל בלבד.