תנאי שימוש

הטבות ומבצעים לחברי המועדון

 • הנהלת המועדון תפרסם מידי פעם פרטים על ההטבות הניתנות לחברי המועדון ועל מבצעים מיוחדים שיערכו לחברי המועדון . הפרסום יעשה בכל אמצעי פרסומי שבחרה בו הנהלת המועדון. חבר מועדון יוכל לקבל מידע על הפרסומים, המבצעים וההטבות דרך הודעות SMS שישלחו לנייד של חבר המועדון כפי שנמסר על ידו בטופס ההרשמה .
 •  
 • כל הנחה או הטבה לחבר מועדון , תינתן אך ורק בהצגת הודעת SMS שהלקוח קיבל לנייד שלו על הנחה או הטבה זו. יובהר כי לחבר מועדון אין זכות כפל הנחות ומבצעים אלא אם כן ציינה הנהלת המועדון אחרת בפרסומיה .
 •  
 • הנהלת המועדון תהא רשאית לשנות ללא הודעה מוקדמת את שעורי ההנחות ו /או ההטבות שינתנו לחברי המועדון , ולערוך שינויים במבצעי ההנחות וההטבות הניתנות לחברי המועדון , הכל לפי שיקול דעתה . הנהלת המועדון תכבד הזמנות שנעשו בטרם הביטול או השינוי כאמור .
 •  
 • חבר מועדון זכאי לקבל הטבות המוקנות לחבר מועדון בתנאי שהוא עדיין רשום כלקוח .
 • חברות במועדון לא תקנה כפל הטבות או הנחות .
 •  

נוהל הצטרפות כחבר במועדון

 • חבר מועדון הינו מי שמחזיק כדין, בהתאם לתקנון זה ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, במכשיר סלולארי שהמספר שלו רשום בכרטיס ההצטרפות  (להלן: "כרטיס חבר").
 •  
 • זכאים להימנות בין חברי המועדון יחידים בלבד (לא בתי עסק או ארגונים או סוכנים או תאגידים) לשימוש פרטי בלבד , אשר מילאו את פרטיהם בטופס ההרשמה (להלן : "טופס ההרשמה") אשר יחולק ללקוחות. הנהלת המועדון תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.
 • חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת מגורים , כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון סלולארי או שינוי בפרטים אחרים לעומת מה שנרשם בטופס ההרשמה . אי עדכון שינוי פרטים רלבנטיים עלול למנוע מהנהלת המועדון את האפשרות לשלוח פרסומים והודעות לחברי המועדון .
 •  
 • הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של חבר במועדון בשל התנהגות בלתי הולמת של חבר המועדון כלפי בית העסק ו /או לקוחותיו ו /או יתר חברי המועדון , לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק.
 •  
 • כל חבר יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות משלוח הודעה בכתב להנהלת המועדון. ביקש חבר מועדון הפסיק את חברותו כאמור תיחשב הודעתו כויתור מוחלט על כל זכויותיו כחבר מועדון , לרבות - החזר כספי כלשהו.
 •  
 • הנהלת המועדון רשאית לחסום את כרטיס המועדון בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה בכרטיס .

כללי

 • הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למועדון, ההטבות להן זכאים החברים, הכל כפי שתמצא הנהלת המועדון לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 •  
 • הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים המופיעים בפרסומיה מפעם לפעם, במקרה של פיחות השקל תוך כדי תקופת המבצעים .
 •  
 • כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון וככל שאין הוא מסכים להם אין הוא זכאי להצטרף כחבר מועדון או תופסק חברותו במועדון .
 •  
 • כל חבר מועדון אשר חתם על טופס ההרשמה יקבל הודעות SMS לנייד שמספרו הוזן בטופס החתום על ידו .
 •  
 • בעת ההצטרפות למעדון אני מצהיר/ה כי קו הטלפון שהוזן בטופס ההרשמה שייך לי. במידה וקו הטלפון לא שייך לי, אני מאשר/ת כי קיבלתי אישור מפורש מבעל הקו.
 •  
 • עלות כל הודעת SMS שנשלחת לנייד היא עד שניים  וחצי שקלים חדשים בכמות מירבית של עד שלוש הודעות לחודש, סכום זה נחשב כדמי השתתפות חודשיים למעדון הלקוחות.
 •  
 • המנוי מחויב עבור כל ההודעות שנשלחו אליו במסגרת השירות ע"פ מדיניות החברה הסלולרית בה הוא מנוי, ולמנוי לא תהיה כל טענה ו/או בקשה להחזר כספי בגין הודעות שכבר נשלחו אליו ולמנוי לא תהיה כל בקשה ו/או טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו.
 •  
 • החברות למועדון איננה מוגבלת בזמן אולם חברי המועדון אשר חתמו על טופס החברות והשירות לא מצא חן בעיניהם יוכלו לבטל את המנוי בהודעה לבעל העסק . ובעל העסק יהיה חייב לקבל את עמדתם ללא כל תנאי