תקנון התחרות ינואר פברואר 16

תקנון התחרות ינואר פברואר 16

תקנון התחרות ינואר פברואר 16

    התקנון    

1.

מטרתו של תקנון זה הינו להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל תחרות " שמלת אירוסין " 

המפורסמת בעמוד "הפייסבוק" של T&E Fashion (להלן – " התחרות" ו- "זירת התחרות" בהתאמה  ), וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2. תחילתה של התחרות ביום .2.1.2016 וסיומה ביום 29.2.2016 להלן - "תקופת התחרות").

3. . התחרות וההשתתפות בה

3.1 בתחרות יכול להשתתף כל משתתף (להלן - "משתתף/ים") אשר ירכוש שמלה בתקופת התחרות מחנות T&E  שפרעם.

4. זכייה ופרסים

4.1 ב 01.03.2016 תתקיים הגרלה בין כל שמות הלקוחות שרכשו שמלת אירוסין/אירוע בחנות T&E  שפרעם בתקופת התחרות - שמות הלקוחות שרכשו בתקופת התחרות נמצאת במחשב החנות ובקוספה ייעודית למשתתפי התחרות .

הזוכה הראשונה תקבל חזרה מלוא סכום השמלה ששלמה ביום הרכישה והזוכה השניה תקבל חזרה  50%  מהסכום ששמלה עבור השמלה .

4.2 לצורך מימוש הפרסים, החברה תיצור קשר עם הזוכות באמצעות פרטי הקשר שהושארו בחנות ביום הרכישה .

4.3 נציגי החברה יצרו קשר עם הזוכות בתוך 10 ימי עסקים ממועד סיום תקופת התחרות על מנת להודיע להם על דבר הזכייה ולאמת את הפרטים שנמסרו, לקבל את הפרטים הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס.

4.4 במידה ונציגי החברה לא יצליחו ליצור קשר עם הזוכות במשך תקופה של 10 ימי עסקים מתום תקופת התחרות בהתאם לפרטים

שמסרו המשתתפות , אז החברה תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם הפרס. למרות האמור, החברה זכאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, להאריך את התקופה בה היא תנסה לאתר את המשתתף הזוכה.

4.6 לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו,

ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

5. שונות 

5.1. החברה תהיה רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.2 לחברה הזכות לבטל את התחרות בכל עת ללא הודעה מוקדמת .

5.3 החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.

5.4. החברה פטורה בזאת מכל טענה או תביעה בכל הקשור לפעילות ולמהלכה, להוציא את התחייבות החברה למסור את המתנות למשתתפים אשר זכאים לכך בהתאם לתקנון זה.

5.5. מטעמי נוחיות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. האמור בלשון יחד – אף בלשון רבים במשמע.

*.השתתפות בתחרות מהווה אישור לפרסום תמונות המשתתפים ו או שימוש בתמונות בעתיד על ידי החברה במדיות השונות

פייסבוק, גוגל+ , אינסטגראם ... לצורכי פירסום וקידום מוצרי החברה, שמלות, נעליים ותכשיטים.

*. ההגרלה תתקיים בפיקוח משרד עורכי הדין אברהים.כ.בחוס משפרעם

5.6 טל"ח